PL EN

Witamy!

Zobacz wszystkie
 Nowy Regulamin 
dodał: Nedin
Thu, 03 Sep 2020 15:27:24 GMT 
Witajcie,
w dniu dzisiejszym postanowiliśmy wprowadzić nowy regulamin. W poniższych spoilerach znajdują się regulaminy w dwóch wersjach językowych. Możecie znaleźć je również na stronie głównej serwera(Nowy regulamin)

Polska wersja regulaminu
[spoiler]
Utworzenie konta i zalogowanie się do gry jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jego nieznajomość w żadnym stopniu nie usprawiedliwia gracza w przypadku jego złamania.


I. Konta

1. Zakazanym jest tworzenie postaci z nickiem obraźliwym, godzącym w drugą osobę, wskazującym na posiadanie oficjalnej pozycji lub łudząco podobnym do istniejących postaci.

2. Zakazanym jest podejmowanie działań mających na celu kradzież konta i wszelkich znajdujących się na nim dóbr.

3. Zabronionym jest udostępnianie konta jakimkolwiek osobom trzecim w jakimkolwiek celu.

4. Każdy gracz jest odpowiedzialny za numer, hasło i recovery-key swojego konta. Administracja serwera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnej ich utraty.

5. Administracja serwera nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje dokonywane przez graczy. Gracz nie może prosić o pomoc w przypadku oszustwa.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych.


II. Gra

1. Obowiązuje całkowity zakaz obrażania i nagminnego prowokowania innych graczy. Zabronione jest dyskryminowanie grup rasowych, etnicznych oraz religijnych.

2. Kradzież przedmiotów, kont i innych dóbr należących do gracza, jest karana. Administracja serwera nie może jednak pomóc w odzyskaniu wymienionych dóbr, bez wyraźnych, jednoznacznych dowodów.

3. Wszystkie respy znajdujące się w świecie gry są publiczne. Rywalizacja oraz system pvp są nieodzownym elementem gry. Wszelkie zgłoszenia typu "ktoś zajął mi respa" nie będą rozpatrywane przez członków administracji. W przypadku najazdu zabronionym jest:
 • Utrudnianie innym graczom odebrania łupów z potworów, które dają go każdemu indywidualnie po kliknięciu w ciało
 • Celowe lurowanie potworów na innych graczy

4. Używanie kanałów publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem wiąże się z karą.
 • Game-Chat, rozmowy dotyczące gry (z wyłączeniem rzeczy zawartych w punkcie dotyczącym kanałów Trade)
 • Trade-Main/Trade-Rook, oferty sprzedaży, kupna oraz oferty współpracy (szukanie ludzi do questów, prośby o pomoc w questach, rekrutacje do gildii itp.)
 • RL Chat, rozmowy niezwiązane z grą

5. Wykorzystywanie i ukrywanie błędów serwera/gry jest zabronione.

6. Jakakolwiek działalność na niekorzyść serwera (powodowanie "crashy", reklamowanie innych serwerów itp.) jest karana.

7. Podszywanie się pod administrację serwera lub innych graczy jest zabronione.

8. Powoływanie się na członka administracji serwera bez wcześniejszego przedstawienia problemu jest niedozwolone.

9. Zabronionym jest korzystanie z wszelkiego rodzaju programów wspomagających i ułatwiających grę oraz rozmowy o programach ułatwiających (wspomagających) grę.

10. Ogłaszanie w grze sprzedaży/wymiany/kupna kont jest zabronione. Do ogłaszania tego typu ofert przeznaczony jest odpowiedni temat na forum serwera(Klik).

11. Ogłaszanie wymiany przedmiotów pomiędzy serwerami innymi, niż APO 7.6 jest zakazane.

12. Jedyną walutą kupna/sprzedaży/wymiany są przedmioty i pieniądze z serwera APO 7.6.

13. Domki na terenie FACC usuwane są po 1 miesiącu braku logowania na przynajmniej jedną postać na koncie.

14. Jedna osoba (jeden gracz) może posiadać dwa domki. Jeden na mainland i drugi na rookgaard. W przypadku posiadania większej ilości domków, administracja serwera może zabrać wybrane przez nich domki.

15. Domki na terenie PACC usuwane są po skończeniu się promocji na koncie.

16. Spamowanie - wysyłanie tego samego tekstu kilka razy jest karane.

17. Utrudnianie innym graczom dostępu do jakiegokolwiek miejsca na mapie jest zabronione. Nie dotyczy sytuacji, w której gracz blokuje innego gracza, aby ochronić go przed śmiercią (biała/czerwona/żółta czaszka) i nie blokuje tym samym dostępu do żadnego questa lub istotnego miejsca na mapie np. domku.

18. Jedna osoba fizyczna może przebywać na jednej postaci jednocześnie, punkt ten nie dotyczy członków administracji, wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z sali wymian rook-main.

19. Wszelkie czynności mogące naruszyć godność gracza lub ogólnie przyjęte zasady moralne są zakazane.

20. Celowe wprowadzanie w błąd jest zakazane.
Przykład:
 • podawanie zaniżonych cen po to by druga osoba się wzbogaciła
 • podawanie informacji sprzecznych z prawdą dot. gry/administracji/forum itp.
 • podawanie się za kogoś kim się nie jest
Osoby wysyłające zgłoszenia typu "wprowadzanie w błąd - nie dałem tyle za postać niech to udowodni" albo " nie mieszkam z rodzicami wprowadza w blad" będą karane warnem lub banem.

21. Zabronione jest oszukiwanie w jakikolwiek sposób członków administracji.

22. Rozpowszechnianie danych osobowych innego gracza jest surowo karane.


III. Kary

1. Administracja serwera podejmuje kroki, które uważa za stosowne.

2. Do dyspozycji administracji są między innymi:
 • upomnienia
 • wyciszenie postaci
 • zbanowanie postaci
 • wydłużenie czasu zbanowania postaci
 • zbanowanie głównej postaci
 • usunięcie postaci
 • zablokowanie komendy !speed
 • odebranie przedmiotów
 • usunięcie wszystkich postaci

3. Oprócz powyższych kar administracja serwera może stosować również inne metody do zwalczania łamania regulaminu.

4. O wymiarze kary decyduje administracja na podstawie wykroczenia, zachowania gracza oraz historii jego kar.

5. W przypadku nieodpowiedniego zachowania po otrzymaniu kary, może ona zostać wydłużona lub rozszerzona na inne postacie.

6. Gracz ma prawo odwoływać się od decyzji administracji w odpowiednim dziale na forum, popierając swoje słowa dowodami w postaci nagrań. Nagrania nieczytelne, okrojone do minimum nie będą rozpatrywane.


IV. Administracja serwera

1. Problemy do administracji serwera należy zgłaszać poprzez wbudowaną funkcję 'RRV' - Report Rule Violation (zgłoś naruszenie zasad). By jej użyć, naciskamy jednocześnie przyciski CTRL+R.

2. Alternatywną opcją zgłaszania problemów do administracji serwera, jest służący do tego celu dział Skargi - Odwołania - Zgłoszenia(Klik).

3. Jedynym wymiernym dowodem na czyjąś winę, może być dla administracji serwera nagranie, przedstawiające przewinienie. Jakość nagrania i obszar rejestrowanego fragmentu obrazu muszą pozwalać na obiektywną ocenę sytuacji oraz zawierać datę i godzinę zdarzenia.

4. Administracja serwera nie zajmuje się teleportami, pomocą w questach, czy tworzeniem przedmiotów.

5. Podawanie nieprawdziwych dowodów, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek kary drugiego gracza jest surowo karane.

6. Administracja serwera ma prawo podjąć akcję, jaką uzna za słuszną, by wyegzekwować regulamin (w ostateczności kasacja konta lub postaci)

7. Gracz ma prawo odwoływać się od decyzji administracji serwera na forum, w dziale Skargi - Odwołania - Zgłoszenia, koniecznie posiłkując się dowodami. W innym przypadku, tłumaczenia są ignorowane.

8. W przypadku otrzymania kary za używanie botów/programów wspomagających, gracz nie ma prawa wglądu do nagrań dowodowych posiadanych przez członków administracji. Gracz może prosić innych członków administracji o skontrolowanie w/w nagrań w celu oceny i wyrażenia własnych opinii.

9. Administracja serwera nie ma prawa angażować się w jakiekolwiek transakcje wykonywane przez graczy.

10. Administracja serwera ma prawo wyegzekwować regulamin na podstawie prowokacji przeprowadzonej w celu sprawdzenia uczciwości gracza.

11. Członek administracji serwera ma prawo wyegzekwować regulamin, na podstawie sytuacji zaobserwowanych z prywatnej postaci.
[/spoiler]

Angielska wersja regulaminu
[spoiler]
By creating an account and logging in to the game, you accept the rules. Ignorance of it in no way justifies the player in case of breaking them.

I. Accounts

1. It is forbidden to create a character with offensive nickname, one attacking other person,indicating they have official position on the server or confusingly similar to already existing character.

2.It is forbidden to take action resulting in stealing account and all goods located on them,

3. It is forbidden to share account to third parties for any purpose.

4. Every player is responsible for number, password and recovery-key for his account. Server administration will not take any responsibility for their possible loss.

5. Server Administration is not responsible for any trades occuring between players. Player can't ask for help in case of deception.
6. The user agrees for processing of given e-mail adress in marketing purposes.

II. Game

1. There is a total ban of offending and to provoke other players. Hate speech or attacks movtivated on rase, etnic group or religion is also forbidden.

2. Stealing of items, accounts or belongings of other players is severly punished. Server administration however can't help with retrieving those goods without unequivocal evidence.

3. All respawns in the server are public. Rivalry and pvp system are indispensable elements of the game. All reports like "someone took my respawn" wont be taken in consideration by the administration. In case of an invasion forbidden is:
 • Obstructing other players to take the loot from the monster, which gave it after clicking onto its body.
 • Targeted lures of monsters onto other players.

4. Using public channels contrary to their purpose will result in punishment
 • Game-chat, all chat about the game ( except other things included in the rules about Trade Channel)
 • Trade-main/Trade-Rook, all offers about buying,selling or cooperation( including searching people to od quest with, help with quest, and guild recruitment etc.)
 • RL Chat, all chat not related to the game

5. Using and concealment of game/server bugs is forbidden.

6.Any activity for acting against server well being (causing "crashes", advertising other servers etc.) is forbidden.

7. Posing as the member of administration or other players is strictly forbidden.

8. Referencing to the member of administration without presenting the problem is forbidden.

9. Cheating in any fashion will result in immediate action. Using third-party programs to automate any facet of the game or talking about those programs is forbidden.

10. To advertise in game about selling/exchange/buying accouts is forbidden. For this kind of offers there is a special thread on the server forum(Klik).

11. To advertise about exchange between other servers than APO 7.6 is forbidden.

12. The only currency of buying/selling/exchange are items and gold from APO 7.6 server.

13. All houses on FACC are taken after no login on any character once per month.

14. One person( one player) can own two houses. One on mainland and one on rookgaard.In case of owning more that two houses, server administration can take away houses picked by them.

15. All houses on PACC are taken after your account is no longer premium.

16. Spaming is punished.

17. Obstructing other's access to any places on the map is forbidden. Not including situation when other player is blocking someone to prevent him from being killed( white/red/yellow skull) and is not blocking access to any quest or other important places on map for example a house.

18. One person can only be logged onto one character, this point does not include administration. The only exeption from this rule is to use exchange room rook-main.

19.Any actions that may infringe well being of player or general moral principles are forbidden.

20. Deliberately misleading actions are forbidden.
Example:
 • inflating prices for gain
 • giving false informations on game/administration/forum etc
 • pretending to be someone else
People sending reports like : "I didn't paid that much for my character" or "im not living with my parents" will be rewared with warns or bans.

21. It is forbidden to deceive anyone on the administration staff.

22. To diffuse other players personal info is strictly forbidden.

III. Penalties

1. Server administration takes steps which they considers appropriate.

2. They have a lot of steps at their disposal, for example:
 • warnings
 • muting the character
 • ban the character
 • prolong the ban
 • banning of the main character
 • delete of the character
 • blocking the !speed command
 • taking items away
 • delete of all characters

3. Except all of the above the administration can apply other methods to prevent from breaking the rules.

4. About the sentence decides the administration based on offense, player behavior or history of his penalties.

5. In case of inappropriate behaviour after getting suspended it can get extended or expanded on other characters.

6.Players have the right to appeal to their case to the server administration in designed section on the forum, giving evidance in form of recordings. Recordings which are blurry, cut to minimum will not be taken in consideration.

IV. Server Administration

1. All problems regarding anything should be reported to server administration with built-in function called "RRV" - Report Rule Violation. To use it you have to click CTRL + R buttons at the same time.

2. Alternative option to report problems to server administration is the section of the forum built for this. Skargi - Odwołania - Zgłoszenia(Klik)

3. The only evidence for someone fault can be only recording showing offense, The quality and area of the registered video must allow for objective evaluation and must include date and hour of the event.

4. Server administration doesn't engage in teleportation of the players, help with quests or creating items.

5. Giving false evidence that may result in other player being wrongly accused are severly punished.

6. Server administration has the right to take action which they deem fit in execution of the rules ( in the last resort deletion of account or character ).

7. Players has the right to appeal to the decision of server administration on the forum in section : Skargi - Odwołania - Zgłoszenia, with sufficient evidence. Otherwise their explanations will be ignored.

8. In case of getting banned for using third party programs such as bots the player does not have the right to see the evidence owned by the administration. The player may only ask other members of the server administration to judge the evidence and form their own opinion about the matter at hand.

9. Server administration does not have the right to interfere in any transactions that are occuring between the players.

10. Administration have the right to enforce the rules on the basis of provocation in order to check the integrity of the player.

11. Any member of the Administration has the right to enforce the rules based on situations observed from their private character.
[/spoiler]

Pozdrawiamy,
Ekipa APO